Home

Aardwarmte

Aardwarmte (geothermie) is de warmte die de aardkorst bevat. In de bovenste meters van de aardkorst heeft de temperatuur van de buitenlucht nog een sterke invloed op de temperatuur van de aarde. Op zo'n tien meter diepte heerst een constante temperatuur van tien graden Celsius. Daaronder neemt de temperatuur steeds verder toe.

De geothermische gradiėnt die deze toename uitdrukt, verschilt van plaats tot plaats. In gebieden met dikke sedimentpakketten is deze relatief laag. Maar op plaatsen met oudere gesteentepakketten op geringe diepte komen relatief hoge temperaturen voor. Gemiddeld bedraagt de geothermische gradiėnt in Nederland ongeveer dertig graden per duizend meter diepte. Dat betekent dus een gemiddelde temperatuur van zeventig graden op tweeduizend meter diepte. Aardwarmtestudies maken onderscheid tussen lage en hoge enthalpie aardwarmte. In het eerste geval bedraagt de aardwarmte op duizend meter diepte minder dan honderdvijftig graden Celsius. Bij hogere temperaturen spreken we van hoge enthalpie. In de actieve vulkanische zone op IJsland bijvoorbeeld kan de temperatuur op duizend meter diepte meer dan driehonderd graden bedragen. In Nederland is alleen sprake van lage enthalpie aardwarmte.

Aardwarmte kan dienen als energiebron door deze via warmtewisselaars om te zetten in elektriciteit. Ook kan warm water uit de ondergrond direct of na behandeling fungeren als warmwatervoorziening. Op plaatsen met een relatief hoge geothermische gradiėnt kan warm water van twintig tot dertig graden Celsius uit relatief ondiep gelegen aquifers worden gewonnen en na gebruik worden teruggepompt.

Vanwege zijn warmte-isolerende werking kan warm of koud water tijdelijk in de ondergrond worden opgeslagen. Door deze isolatiecapaciteit te benutten kunnen we warm water 's zomers opslaan in een ondergrondse aquifer om het vervolgens in de winter weer op te pompen voor de warmwatervoorziening. Omgekeerd biedt ondergronds opgeslagen koud water in de zomer mogelijkheden voor koeling. Seizoensgebonden uitwisseling van warmte en koude kan ook plaatsvinden met behulp van holle funderingspalen (energiepalen). Deze methode maakt gebruik van de constante temperatuur die in de ondergrond heerst.

Anno 2003 is de productie van aardwarmte op nationale schaal nog te verwaarlozen. We gebruiken aardwarmte echter steeds vaker als aanvulling op energiebesparing en winning. Aardwarmte is een hernieuwbare energiebron en het is schoon. Bij de productie van aardwarmte komen vrijwel geen broeikasgassen vrij.

Kwaliteit

De temperatuur van het water bepaalt hoeveel warmte we eraan kunnen onttrekken. Bij het naar boven krijgen van dit warme water speelt de doorlaatbaarheid van de ondergrond een belangrijke rol. In verband met corrosie hangt de levensduur van de installaties af van de chemische samenstelling van het water: hoe minder mineralen het water bevat, hoe beter de methode toepasbaar is.

Voorkomens in de Nederlandse ondergrond

De temperatuur op tweeduizend meter diepte is onder het vasteland in Oost-Friesland het hoogst: meer dan 95 graden Celsius. Maar ook Noord-Groningen, de westelijke waddenzee, Zuidoost-Drenthe, de Achterhoek, de Veluwe en Noord-Limburg laten op deze diepte temperaturen van boven de negentig graden zien. Ook onder het Nederlands deel van de Noordzee bevinden zich op die diepte relatief warme plaatsen. Maar diepe winning van geothermaal water vereist niet alleen een hoge temperatuur. Er moeten ook aquifers met een relatief hoge permeabiliteit beschikbaar zijn. Daarvoor komen met name de zandstenen in Noord-Nederland, de Trias zandstenen (251 tot 203 jaar oud) in Zuid-Holland, Brabant en Oost-Nederland en Onder-Krijt zandsteen (144 tot 99 jaar oud) in Zuid-Holland en Zuidoost-Drenthe in aanmerking.

Ondiepe winning en opslag van warm of koud water geschiedt in andere aquifers, met name in Pleistocene sedimentpakketten die het eerste of tweede watervoerend pakket vormen. Vooral ondiepe aquifers in de Provincie Zuid-Holland worden voor dit doel benut.

Temperatuurverdeling in de Nederlandse ondergrond op 2000 meter diepte © TNO-NITG

Winning en opslag

De winning van geothermaal water gebeurt normaal gesproken met behulp van twee putten. Via de eerste put wordt het warme water opgepompt en langs bovengrondse warmtewisselaars geleid. Vervolgens komt het via een tweede put op enige afstand van de eerste weer terug in dezelfde aquifer. Winning van diepe aardwarmte vindt in Nederland nog niet plaats. Met name de hoge kosten van de diepe boringen laten een commerciėle toepassing niet toe. Een hogere aardgasprijs en/of subsidie op investeringen in schone energie maakt winning wellicht op termijn economisch interessant. Voorwaarde daarbij is dat er gebruik gemaakt kan worden van bestaande aardgas- of aardolieproductieboringen.

Tijdelijke winning en opslag van ondiep, koud water gebeurt inmiddels steeds vaker. In 2002 was dit op tweehonderd locaties in Nederland het geval. In zeventig procent van de gevallen bedraagt de terugverdientijd minder dan zes jaar. De verwachting is dat deze vorm van energiewinning of besparing de komende jaren sterk zal toenemen. Dit is met name interessant voor bedrijven met een hoge energiebehoefte, bijvoorbeeld in de glastuinbouw. Vooral wanneer deze gecombineerd zou kunnen worden met tijdelijke ondergrondse opslag en productie van het groeibevorderende CO2.

Meer weten?

Klik voor meer informatie over aardwarmte op een van de volgende artikelen.

Hoe werken geisers?