Home

Het Trias

Op de overgang van het PaleozoÔcum naar het MesozoÔcum stierf het meeste leven op aarde uit. In geografische zin veranderde er weinig. Ons land maakte nog steeds deel uit van een zeer uitgestrekt en dalend bekken van Polen tot Engeland. Dit was een ondiepe, brakke tot zoute binnenzee (playameer).

Tijdsindeling en tektonische fasen van ons land in de Trias © TNO-NITG

In het overwegend warme klimaat wisselden relatief droge en nattere periodes elkaar vaak af. Tijdens de nattere perioden breidde het meer zich uit tot aan de zuidrand van het bekken. Tijdens drogere perioden werd het meer kleiner. Ondiepe delen langs de randen vielen droog. De wind blies daar zand uit, er vormden zich duinen. Het witte zand daarvan kwam vervolgens voor een groot deel in het meer terecht.

In het Vroeg-Trias onderging het bekken een gelijkmatige daling en sedimenteerden voornamelijk fijnkorrelige afzettingen. De tektonische bewegingen voltrokken zich in deze periode in meerdere, korte schokgolven. Samen vormen deze de Hardegsen fase. Dit is de eerste van een serie MesozoÔsche riftbewegingen. De gevolgen daarvan beperkten zich in Nederland voornamelijk tot opheffing en erosie.

Paleogeografische kaart van het Midden-Trias.†Toenemende tektonische instabiliteit leidde tot de vorming van uitgestrekte slenksystemen in Noordwest-Europa. Deze gaven uiteindelijk toegang tot de zuidelijk gelegen Tethys, van waaruit de zee onze streken binnendrong†© TNO-NITG

Voor ons land was de belangrijkste tektonische gebeurtenis in het Vroeg-Trias het ontstaan van drie, noordnoordoost gerichte brede opheffingsstructuren: het Groningen-Borkum Hoog, het Texel-IJsselmeer Hoog en het Klaverbank Hoog. Op deze hogen en langs de randen van het bekken trad al snel sterke erosie op. De afzettingen in de tussenliggende laagten bleven voor erosie gespaard.

Aan het begin van het Midden-Trias vond een belangrijke verandering plaats op de landkaarten van het toenmalige Noordwest-Europa. Door een combinatie van verschillende processen zoals erosie, sedimentatie en tektoniek kwamen aan het einde van het Trias grote delen land onder water te staan. Nederland zou de komende 45 miljoen jaar onder water blijven.

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.