Home

Het Mioceen

Na de koele slotfase van het Oligoceen stijgt de gemiddelde jaartemperatuur in het Vroeg-Mioceen. Het Midden-Mioceen kent weer subtropische waarden. Ook op wereldschaal is het Midden-Mioceen de warmste tijd van het Neogeen. Gelijktijdig stijgt de zeespiegel en treedt een transgressie op die tot voorbij onze landgrenzen reikt. Een groot oppervlak van het Nederlands deel van de Noordzee steekt echter boven water uit.

Het verloop van de kuslijnen in zuidelijk Nederland tijdens het Mioceen en het Plioceen. Tevens is de grootste verbreiding van het Miocene bruinkoolgebied aangegeven © TNO-NITG

Later verschuift de kustlijn weer in noordwestelijke richting. Op de Nederrijnse kustvlakte begint zich een landschap met meren, bossen en moerassen te ontwikkelen, dat herhaaldelijk door de zee overspoeld wordt. Met hoge grondwaterstanden ontwikkelt zich daar onder de heersende subtropische omstandigheden een weelderige flora. Kenmerkend zijn de natte moerasbossen met exotische planten zoals moerascypressen (onder andere Taxodium) en de Redwood (mammoetboom of Sequoia). In de overgangsperiode tussen Vroeg- en Midden-Mioceen trekt de zee zich tijdelijk terug.

Paleografische kaart van het Mio-Plioceen. Het Noordzeebekken wordt ondieper en raakt met name vanuit het oosten opgevuld met riviersediment. De Roerdalslenk is inmiddels een actieve tektonische dalings- en sedimentatiezone geworden © TNO-NITG

Bij de laatste grote transgressie in het Midden-Mioceen dringt de zee nog ťťnmaal naar het zuiden en oosten door tot bij Keulen. Na deze grote transgressie zet een regressieve trend in, die de geologische ontwikkeling in Nederland gedurende het Laat-Mioceen, het Plioceen en het Vroeg-Kwartairgaat bepalen. In de loop van het Laat-Mioceen neemt de tektonische activiteit weer toe. Dit gaat gepaard met hernieuwde bewegingen langs de Peelrandbreuk. De kustlijn verschuift vanuit de Nederrijnse Laagvlakte gestaag naar het noordwesten.

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.