Home

Geologische begrippen

In sommige artikelen op Natuurinformatie.nl worden moeilijke geologische begrippen gebruikt. Hieronder staat een overzicht waarin veel van die begrippen terugkomen.

Klik op een begrip voor de definitie. Wil je meer weten over†een bepaald begrip, bekijk dan het thema 'De ondergrond van Nederland', of gebruik de zoekmachine.

De geologische tijdvakken zijn niet opgenomen in deze begrippenlijst. Zie voor de beschrijving van deze tijdvakken het thema 'Ondergrondse tijdmachine'.

A††B††CDE††F††G††H††I††J††KL††M††N††O††P††Q††RS††T††U††VW† X††Y††Z

A

L

Aardkundig monument

Lacustrien

Aardkundige waarden

Landijs

Aardverschuiving

Leem

Adsorptie

Lithogenetische eenheid

Afwateringspatroon

Lithologie

Afzetting

Lithologische eenheid

Ammoniet

Lithosfeer

Anastomoserende rivier

Lithostratigrafie

Anion

Lithostratigrafische eenheid

Aquiclude

LŲss

Aquifer

Lutum

Aquittard

Aride

M

Asthenosfeer

Magnitude

Marien

B

Marien milieu

Basalt

Marine Isotope Stages (MIS)

Basalt lava

Meanderende rivier

Basisveen

Meetnet

Beek

Mesolithicum

Bentheimer zandsteen

Metamorfe mineralen

Biosfeer

Migratie

Bioturbatie

Milieu

Bodemdaling (zakking)

Mineraal

Bodemwater

Mineraalwater

Breuk

Moedergesteente

Bronstijd

Bronwater

N

Neolithicum

C

Noordzeebekken

C14-datering

Normaal Amsterdams Peil (NAP)

Caprock

Chronostratigrafie

O

Chronostratigrafische eenheid

Oeverwal

Compressie

Onverzadigde zone

Condensaat

OŲliet

Consolidatie

Oppervlaktedelfstoffen

Continentaal plat

Oppervlaktewater

Organogeen

D

Orogenese

Debiet

Overschuiving

Dekzand

Delfstof

P

Delta

Paleogeografie

DiatomeeŽn

Paleolithicum

Dijkval

Paleontologie

Discordantie

Palynologie

Donk

Peilbeheer

Doorlatendheid

Periglaciaal

Periglaciaal milieu

E

Permafrost

Enthalpie

Permeabiliteit

Epicentrum

Petroleumsysteem (play)

Erosie

Pingo

Estuarium

Playa meer

Etage

Podzolbodem

Evaporieten

Pollen (stuifmeel)

Porositeit

F

Posidonia Schalie

FaciŽs

Potklei

Fluviatiel

Proglaciaal

Fluviatiel milieu

Fluvio-periglaciale afzettingen

R

Formatie

Radarinterferentie

Formatiewater

Regressie

Fossiel

ReliŽf

Freatisch vlak

Reservoirgesteente

Freatisch water

Rifting

Rivier

G

Rivierbed

Gelaagdheid

Rivierduin

Geohydrologie

Rivierterras

Geologie

Riviervlakte

Geologische barriŤre

Romeinse Tijd

Geologische kaart

Geomorfologie

S

Geothermie

Sandr

Geothermische gradiŽnt

Schachtwrijving

Gesteente

Sediment

Getijdegeul

Sedimentaire structuur

Glaciaal

Sedimentatie

Glaciaal bekken

Seismisch

Glauconiet

Seismogram

Graniet

Seismometer

Grind

Seismostratigrafische eenheid

Gronddeformatie

Serie

Grondmorene

Silt

Grondsoort

Sink hole

Grondwater

Slenk

Grondwatermeetnet

Smeltwater

Grondwaterstand

Sorteringsgraad

Grondwaterstroming

Stabiliteitsverlies

Gyttja

Stadiaal

Steenkool

H

Stijghoogte

Halokinese (zoutvloei)

Strandwal

Halveringstijd

Stratigrafie

Heterogeniteit

Stroomgebied

Hoogveen

Stroomgordel

Horst

Stuwwal

Humus

Subglaciale erosie

Hydrogeologie

Hydrologie

T

Hydrologische kringloop

Tektoniek

Hypocentrum

Terassenkruising

Transgressie

I

Tufsteen (Tuffiet)

IJskap

Tunneldal

IJzertijd

Turf

Infiltratie

Inklinking

V

Inkoling

Veen

Inkolingsgraad

Verdamping

Intensiteit

Verhang

Interglaciaal

Verwilderde (vlechtende) rivier

Interstadiaal

Verzadigde zone

Inversie

Vuursteen

Inzijggebied (Infiltratiegebied)

W
K

Wad

Kartering

Wadden

Keileem

Klastisch materiaal

Z

Klei

Zand

Klimaat

Zeespiegel

Klink

Zetting

Kom

Zilverzand

Koolwaterstoffen

Zoet water

Krimp

Zout water

Kryoturbatie

Zoutkussen (zoutkoepel)

Kusterosie

Zoutpijler (zoutdiaper)

Kustvlakte

Zware mineralen

Kwel

Zwerfstenen

Kwelder

Kwelgebied