Home

Nederlandse broedvogels

Nederland ligt niet in de tropen. Nederland heeft geen bergen. Veel oorspronkelijke natuur is uit Nederland verdwenen. En overal zijn mensen, autos, gebouwen, wegen, industrie. Overal is verstoring. Maar overal zijn vogels.

De lijst van Nederlandse broedvogels is verrassend genoeg lang en opvallend te noemen. Nederland mag dan een klein land zijn, het heeft veel verschillende landschappen: zee, strand, duin, dennenbos, loofbos, heide, akkers, weiden, ga zo maar door. Vele mogelijkheden voor vele soorten met hun specifieke eisen. Daarom is vogels kijken in Nederland leuk, erg leuk. Niet alleen tijdens de trek in het voor- en najaar als vogels van verre streken ons land passeren, of in de de winter als vogels uit Groenland of SiberiŽ hier overwinteren, maar zeker ook in de zomer. Dan is Nederland het thuis voor onze broedvogels zoals Merel, Huismus en Spreeuw. Soorten waarvan in ons land jaarlijks rond de 1 miljoen broedparen nestelen. Maar ook het Korhoen met slechts 10 broedparen. En alles daar tussen in, van zeldzaam en schaars tot algemeen en talrijk. Van soorten die het hele jaar in Nederland verblijven tot soorten die hier alleen komen om zich voort te planten zoals de Ooievaar, Gierzwaluw en Fitis die 's winters in Afrika verblijven.

De afgelopen decennia is de vogelwereld in Nederland veranderd. Er zijn soorten bijgekomen of algemener geworden zoals de Grote Zilverreiger en Zwartkopmeeuw. Er zijn echter ook soorten verdwenen of zeer zeldzaam geworden zoals de Ortolaan en Klapekster.†Soms komt een verandering in aantallen broedparen†door ons, soms gaat het helemaal buiten ons om. Maar dynamisch blijft het. Voor vogels en vogelaars is Nederland een klein maar fijn land, al zou je dat op het eerste gezicht voor zo'n drukbevolkt land dus niet verwachten.

AB† C† DEFGHI† J† KLMNOP† Q† RST† U† VW† X† Y† Z
A
Aalscholver
Appelvink
B
Baardman
Blauwborst
Blauwe Reiger
Bontbekplevier
Boomklever
Boompieper
Bosrietzanger
Braamsluiper
Buizerd
Bergeend
Blauwe Kiekendief
Boerenzwaluw
Bonte Vliegenvanger
Boomleeuwerik
Boomvalk
Bosuil
Bruine Kiekendief
D
Dodaars
Duinpieper
Draaihals
Dwergstern
E
Eider
Europese Kanarie
Ekster
F
Fitis
Fuut
Fluiter
G
Gaai
Gekraagde Roodstaart
Geoorde Fuut
Glanskop
Goudvink
Graspieper
Grauwe Gors
Grauwe Klauwier
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Grote Karekiet
Grote Stern
Geelgors
Gele Kwikstaart
Gierzwaluw
Goudhaan
Grasmus
Grauwe Gans
Grauwe Kiekendief
Grauwe Vliegenvanger
Groenling
Grote Gele Kwikstaart
Grote Lijster
Grutto
H
Havik
Holenduif
Houtsnip
Huiszwaluw
Heggenmus
Houtduif
Huismus
I
IJsvogel
K
Kauw
Kerkuil
Kleine Barmsijs
Kleine Karekiet
Kleine Plevier
Kneu
Koekoek
Koolmees
Krakeend
Krooneend
Kuifeend
Kuifmees
Kwartelkoning
Kemphaan
Kievit
Kleine Bonte Specht
Kleine Mantelmeeuw
Kluut
Knobbelzwaan
Kokmeeuw
Korhoen
Kramsvogel
Kruisbek
Kuifleeuwerik
Kwartel
L
Lepelaar
M
Matkop
Merel
Meerkoet
Middelste Zaagbek
N
Nachtegaal
Noordse Stern
Nachtzwaluw
O
Oeverzwaluw
Ooievaar
P
Paapje
Pijlstaart
Porseleinhoen
Putter
Patrijs
Pimpelmees
Purperreiger
R
Raaf
Rietgors
Ringmus
Roerdomp
Roodborsttapuit
Ransuil
Rietzanger
Roek
Roodborst
S
Scholekster
Slobeend
Snor
Spotvogel
Staartmees
Steltkluut
Strandplevier
Sijs
Smient
Sperwer
Sprinkhaanzanger
Steenuil
Stormmeeuw
T
Tafeleend
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Tapuit
Torenvalk
Tureluur
V
Veldleeuwerik
Vink
Vuurgoudhaan
Velduil
Visdief
W
Waterhoen
Watersnip
Wielewaal
Winterkoning
Witte Kwikstaart
Wulp
Waterral
Wespendief
Wilde Eend
Wintertaling
Woudaap
Z
Zanglijster
Zomertaling
Zwarte Kraai
Zwarte Roodstaart
Zwarte Stern
Zilvermeeuw
Zomertortel
Zwarte Mees
Zwarte Specht
Zwartkop